AGRO Jevišovice

4.
září
2018

Policie v plném rozsahu zamítla trestní oznámení Bohumíra Rady

Soužití společnosti AGRO Jevišovice se zemědělcem Bohumírem Radou by se bez nadsázky dalo nazvat nekonečným příběhem. Proč? Jednoduše proto, že místo aby se Bohumír Rada staral o zemědělskou činnost a šetrně zacházel s chovanými zvířaty i s půdou, tak neustále podává smyšlená trestní oznámení, svolává demonstrace (na nichž pak ale demonstruje sám) a všelijak se snaží znepříjemnit hospodaření společnosti AGRO Jevišovice. Důvodem je přitom obyčejná závist, že zemědělci z této společnosti na rozdíl od Rady dokážou hospodařit se ziskem, chovají zdravá zvířata a nikdy by se nesnížili třeba k zakopávání mršin na polích.

Nejaktuálnějším výsledkem zoufalé agónie Bohumíra Rady bylo trestní oznámení proti společnosti AGRO Jevišovice, které neslo název „Palermo“. Za rozsah této eseje by se nemusel stydět ani leckterý spisovatel. Policie České republiky však trestní oznámení v plném rozsahu zamítla jako neopodstatněné, protože všechny Radou uváděné skutečnosti proběhly v pořádku, bez jakýchkoliv prohřešků a nedošlo k žádnému trestnému činu. Navíc policie Bohumíru Radovi připomněla, že úkony, na něž si stěžoval, sám schvaloval, aktivně prosazoval a mnohdy byl u jejich zrodu. Nikdo tak vlastně nepochopil, co má být podstatou Radova trestního oznámení.

Jeden příklad za všechny. Přestože v trestním oznámení Bohumír Rada tvrdí, že jeho společnosti byly poškozeny jednáním koncernu AGROFERT, tak paradoxně v průběhu vyšetřování zazní od jednoho ze svědků, že „v roce 2009 družstvo vytvořilo významnou ztrátu ve výši 264 milionů Kč, čímž prodělalo vše, co vydělalo v předchozích letech. Tato ztráta byla následkem způsobu řízení družstva pod vedením Ing. Rady. Ztráta družstva pětinásobně přesáhla vklady všech jeho členů. Družstvo se dostalo špatným hospodařením do ztráty, trpělo kritickým nedostatkem finanční hotovosti a nebylo schopno splácet nájmy za pozemky pronajaté od svých členů.“ Je s podivem, že se i přesto Bohumír Rada neustále snaží veřejnost a média přesvědčovat o tom, jak dobrým byl hospodářem. Navzdory faktům, svědectvím a realitě.

Radovo „Palermo“ u Policie ČR neuspělo

Policie ČR si v případě dokazování ve věci trestního oznámení Bohumíra Rady dala poměrně velkou práci. Ze závěrů dokazování pak plynou fakta, která ale Bohumíra Radu asi příliš nepotěšila. AGRO Jevišovice na ně přitom poukazovalo již řadu let.

1) Pan Rada si v trestním oznámení postěžoval, že výkrmny drůbeže prodal koncernu AGROFERT nevýhodně a pod nátlakem. Jenže: z listinných materiálů i výpovědí osob vyplynulo, že Bohumír Rada byl v souvislosti s prodejem aktiv AGRODRUŽSTVO Jevišovice osobou navrhující a aktivní. Je nutné opětovně zdůraznit skutečnost, že objednavatelem znaleckých posudků u znaleckého ústavu NEMO Consult, s. r. o., bylo AGRODRUŽSTVO Jevišovice, kde byl Bohumír Rada předsedou představenstva, a dále to, že to byl právě Bohumír Rada, který návrh na prodej aktiv tak, jak byl později realizován, sám na členské schůzi dne 26. března 2010 prezentoval a v podstatě díky dispozici s hlasy většiny členů také sám schválil. V současné době, tedy po 8 letech, Bohumíra Rada tvrdí, že byly drůbeží farmy prodány za nevýhodných podmínek a uvádí, že cena byla stanovena posudky znaleckého ústavu A&CE Consulting, s. r. o. Tyto posudky však nedoložil, jejich existenci neprokázal a nedoložil ani žádné relevantní podklady k tomu se vztahující. Nabízí se tudíž otázka, zda toto Radovo tvrzení souvisí s tím, že si již na skutečnosti spojené s předmětným prodejem nepamatuje, nebo že si je vědom toho, že v té době jako předseda představenstva nejednal v souladu s péčí řádného hospodáře ve vztahu ke společnosti AGRO Jevišovice, a. s., resp. AGRODRUŽSTVO Jevišovice.

2) Policie ČR prověřováním nezjistila skutečnosti, které by nasvědčovaly tvrzení oznamovatele, že v souvislosti se stanovením hodnoty protiplnění menšinovým akcionářům společnosti AGRO Jevišovice, a. s., tedy ve výši 1,00 Kč za akcii se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč, tak jak vyplynulo ze znaleckého posudku č. 1802-102/11, mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neboť stanovená hodnota neodpovídala tehdejšímu skutečnému stavu. Ze skutečností zjištěných v rámci prováděného prověřování naopak vyplynulo, že zpracovatelé znaleckého posudku č. 1802-102/11 měli svůj závěr znaleckého zkoumání dostatečně podložený a odůvodněný.

3) Bohumír Rada v trestním oznámení také uváděl, že prodej farmy na chov prasat v k.ú. Bojanovice ze společnosti AGRO Jevišovice do společnosti Jave Pork, a.s., údajně nebyl proveden za skutečnou cenu. Šetření policie, listinné materiály a výpovědi osob potvrdily opak. Žádná nepravost se nestala, nedošlo ke spáchání trestného činu a výše cen byla v pořádku - stanovena znaleckými posudky, které zpracovával znalecký ústav A&CE Consulting, s. r. o., jmenovaný Krajským soudem v Brně. Nijak nedošlo ani k poškození fiskálního zájmu státu, jak tvrdil Bohumír Rada.

4) Bohumír Rada v trestním oznámení také tvrdil, že pronájem pozemku č. 203/3 v k.ú. Boskovštejn mezi IMOBA, a.s., a AGRO Jevišovice, a.s., je realizován za nestandardně vysokou cenu. Z protokolu sepsaného Finančním úřadem ve Znojmě ze dne 20. září 2017 však vyplynulo, že doložené nájemní smlouvy odpovídají taktéž průřezově katastrům, kde vlastní pozemky i společnost IMOBA , a. s., a kde tyto smlouvy jsou doloženy typově s většími vlastníky a srovnatelnou výší nájmů. Z uvedeného protokolu je zřejmé, že pachtovné je v některých případech i výrazně vyšší a dosahuje i výše až 8000 Kč/ha/rok.

Policie ČR z výše uvedených důvodů trestní oznámení Bohumíra Rady odmítla jako naprosto neopodstatněné. Naopak svým šetřením prokázala skutečnosti, na něž AGRO Jevišovice dlouhodobě upozorňuje. Nikdo však asi nemůže čekat, že by Bohumíra Radu toto uspokojilo, a tak se zřejmě brzy dočkáme dalších ataků z dílny zemědělce Rady.