AGRO Jevišovice

18.
červen
2015

Stanovisko koncernu AGROFERT

V některých médiích se objevily informace o sporech mezi společností AGRO Jevišovice (náležející do koncernu AGROFERT) a společností AGRO Boskovštejn. Objevují se také hrubě zavádějící a nepřesná tvrzení, podle kterých společnost AGRO Jevišovice zlikvidovala vysázené rostliny společnosti Agro Boskovštejn. Společnost AGROFERT považuje za nutné uvést tyto informace na pravou míru.

S panem Radou, jednatelem společnosti AGRO Boskovštejn, vedeme několik soudních sporů. Obchodní vztahy mezi p. Radou a společnostmi koncernu AGROFERT jsou dlouhodobě komplikované, a to nikoliv zaviněním na naší straně. Pro dokreslení celé situace považujeme za důležité uvést, že skupina Agrofert vlastní přes 70 společností podnikajících v ČR v zemědělství. S žádnými osobami, od kterých v minulosti AGROFERT zemědělské firmy koupil, nevedeme žádné soudní spory, pan Rada je výjimkou. Skupina AGROFERT převzala společnost AGRO Jevišovice a.s., vlastněnou původně p. Radou, v průběhu února a března 2011. Prodej firmy skupině AGROFERT byl pozitivně vnímán a vítán ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, majitelů půdy, státních orgánů i starostů okolních obcí. Společnost se při převzetí nacházela na pokraji krachu, byla v dlouhodobé platební neschopnosti, čelila desítkám žalob věřitelů, několika návrhům na insolvenci a řadě exekucí, měla vysoké dluhy i na nájemném a výplatách zaměstnancům. Firma také zásadně zanedbávala péči o půdu, o vlastní technologické vybavení, chovaná stáda vepřů i skotu trpěla špatnou výživou a byla napadena řadou chorob. V mediálně známém vysoce ztrátovém chovu krokodýlů se zvířata nacházela v neuspokojivých a stísněných podmínkách. Při převzetí provedla skupina AGROFERT fyzickou inventuru stavu majetku v AGRO Jevišovice. V rámci inventury se mj. nedohledaly stroje v hodnotě více než 2,5 mil. Kč a zjistily rozdíly v zásobách ve výši přes 12,5 mil. Kč. Zároveň se oproti účetní evidenci objevila řada neevidovaných závazků, mj. pokuta od ÚOHS ve výši 8,2 mil. Kč, žaloba pojišťovny AGRA ve výši 1,8 mil. Kč a série dalších pokut, penále a soudních nároků v řádech milionů Kč. Výše nedobytných pohledávek, které byly ke dni transakce v účetnictví AGRO Jevišovice vedeny bez opravných položek, pak dosáhla několika desítek milionů Kč.

K problematice neoprávněného osetí lze uvést následující:

Jeden ze sporů spočívá v tom, že p. Rada neoprávněně osel pozemky, u kterých věděl, že mu na nich v krátké době skončí podnájemní smlouva. Společnost AGRO Jevišovice i přes toto neoprávněné jednání p. Rady opakovaně nabízela p. Radovi nadstandardní finanční náhradu za vrostlé rostliny a vyčerpala veškeré možnosti, které by mohly vést k dohodě o řešení vzniklé situace. Pan Rada se naopak rozhodl tuto jednotlivost vytrhnout ze souvislostí a medializovat.

Pro úplnost uvádíme přehled souvisejících skutečností vztahujících se k tomuto neoprávněnému osetí:

1) Pronájem uváděných pozemků řešila Smlouva o podnájmu pozemků ze dne 1.2.2011, uzavřená mezi společnostmi AGRO Boskovštejn s.r.o. (zastoupená jednatelem p. Bohumírem Radou) a AGRO Jevišovice a.s. (zastoupená členy představenstva p. Antonínem Kyjovským a p. Jiřím Heimlichem).

2) 24.7.2014 Státní pozemkový úřad informoval AGRO Boskovštejn, resp. p. Radu, že na předmětných pozemcích proběhnou komplexní pozemkové úpravy, v jejichž důsledku smlouva o podnájmu zanikne k 1.10.2014, v rozsahu týkajícím se katastrů dotčených touto komplexní pozemkovou úpravou.

3) Přestože p. Rada věděl, že podnájem pozemků dotčených touto úpravou k 1.10.2014 končí, tak pozemky na konci září 2014 a v dubnu 2015 neoprávněně zasel.

4) V průběhu zimy a jara 2015 kontaktovali zástupci AGRO Jevišovice opakovaně p. Radu s návrhem smírného řešení situace a s nabídkou nadstandardního finančního vypořádání. P. Rada žádnou z nabídek nepřijal.

5) Společnost AGRO Jevišovice se na základě nově uzavřených nájemních smluv oprávněně přihlásila do veřejného registru půdy (LPIS), a tím jí vznikla povinnost dodržovat pravidla správné zemědělské praxe - což jí bylo znemožněno neoprávněným chováním společnosti AGRO Boskovštejn.

6) AGRO Jevišovice konzultovalo možnosti řešení vzniklé situace s dotčenými orgány státní správy.

7) Na základě těchto konzultací a kvůli nemožnosti dohody s p. Radou společnost AGRO Jevišovice přistoupila k nápravě situace a své pozemky s péčí řádného hospodáře ošetřila běžným schváleným neselektivním herbicidním přípravkem.

8) Společnost AGRO Jevišovice se beze zbytku řídila právním řádem ČR.

Všechna výše uvedená fakta můžeme doložit písemnými dokumenty.